ALGEMENE VOORWAARDEN INBOUND MARKETING DRENTHE WEBSITEBOUW
1. Definities
1.1 Inbound Marketing Drenthe: Inbound Marketing Drenthe: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Inbound Marketing Drenthe een overeenkomst sluit tot het
leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.
Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale
documenten, afbeeldingen, scripts en databases.
2. Toepasbaarheid
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Inbound Marketing Drenthe verklaart de opdrachtgever dat hij kennis
heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is
afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of
overeenkomst van of met Inbound Marketing Drenthe.
3. Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Inbound Marketing Drenthe zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Inbound Marketing Drenthe is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever
binnen 30 dagen wordt bevestigd.
4. Aanvang van de overeenkomst:
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– de opdrachtnemer aangeeft dat met de bouw van de site begonnen kan worden.
– Indien een aanbetaling is afgesproken, het afgesproken bedrag is ontvangen.
Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is
bij opdrachtnemer.
5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Inbound Marketing Drenthe zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Inbound Marketing Drenthe het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit uiteraard altijd in overleg met opdrachtgever.
5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Inbound Marketing Drenthe aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn worden verstrekt.
5.3 Inbound Marketing Drenthe is niet aansprakelijk voor schade of vervolgschade, van welke aard ook, doordat Inbound
Marketing Drenthe is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor Inbound Marketing Drenthe kenbaar behoorde te zijn.
6. Levering en levertijd
6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na
schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.
6.2 Tussentijdse resultaten worden door Inbound Marketing Drenthe op een tijdelijke of direct op de definitieve
internetlocatie geplaatst. De website zal worden gebouwd in een responsive template gebruik makend van het WordPress
CMS systeem.
6.3 Intentie is om samen met de opdrachtgever een mooi product neer te zetten, waarbij ik binnen redelijk en billijkheid
naar oplossingen zoek om tot een aanvaardbaar resultaat te komen.
6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden
medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Inbound Marketing Drenthe, zal de termijn worden verlengd met de
termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan
beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
6.4 Inbound Marketing Drenthe is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door
bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het
testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet
door foutief programmeren van Inbound Marketing Drenthe van de betreffende functionaliteit of plugin.
6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de
ontwikkeling van de website.
6.5 Na oplevering van de site zal Inbound Marketing Drenthe nog 6 maanden op regelmatige basis updates doen aan
plugins en templates. Dit is bij levering ingesloten
6.6 Er wordt geautomatiseerd, middels Updraft 2 wekelijks een back up gemaakt naar een Dropbox locatie van Inbound
Marketing Drenthe.
7. Copyright
7.1 Het eigendom van door Inbound Marketing Drenthe verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig
van Inbound Marketing Drenthe, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan
Inbound Marketing Drenthe hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is
Inbound Marketing Drenthe gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.2 Inbound Marketing Drenthe behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Voor zover Inbound Marketing Drenthe bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties
van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Inbound Marketing Drenthe op geen enkele manier
aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Inbound Marketing Drenthe of
het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Inbound Marketing
Drenthe.
8.2 Inbound Marketing Drenthe is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever
aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat
door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van
copyright van derden.
8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Inbound Marketing Drenthe slechts
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Inbound Marketing
Drenthe voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade,
gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
9. Reclame
9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk
omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Inbound Marketing Drenthe. Indien de reclame gegrond
is zal Inbound Marketing Drenthe deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Inbound Marketing Drenthe binnen
de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.
Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt
nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te
compenseren.
10. Prijzen
10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren
in extra werk, waarvoor Inbound Marketing Drenthe naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
11. Betaling
11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat
moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Inbound Marketing Drenthe en is de opdrachtgever
verplicht om het werk van Inbound Marketing Drenthe volgens afspraak te honoreren.
11.2indien Inbound Marketing Drenthe ook de hosting en eventueel domeinnaam regelt, zullen deze kosten bij aanvang
van de opdracht worden gefactureerd. Indien de opdrachtgever kiest voor het zelfstandig organiseren van hosting, dan kan
Inbound Marketing Drenthe een aanbetaling vragen van 40% van de uitvoeringskosten. De rest van het factuurbedrag zal
bij oplevering worden gefactureerd.
11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Inbound Marketing Drenthe de
gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein
waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de
specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Inbound Marketing Drenthe kan de website
vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Inbound
Marketing Drenthe niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de
specificaties en naar behoren functioneert, zal Inbound Marketing Drenthe een factuur sturen voor het met de
overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De
opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde
bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door
Inbound Marketing Drenthe overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Inbound Marketing Drenthe een
aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de
opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de
opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het
openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)
incassotarief.

 

 1. Wijziging van de algemene voorwaarden
  12.1 Inbound Marketing Drenthe bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming
  van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij
  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene
  voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene
  voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.
  13. Overig
  13.1 Inbound Marketing Drenthe zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat
  daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het
  uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Inbound Marketing Drenthe
  13.2 Wanneer Inbound Marketing Drenthe bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden
  aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Inbound Marketing Drenthe is voorts niet verantwoordelijk voor enige
  wanprestatie van de webhoster in kwestie.
  13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke
  bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip
  van oplevering veranderen. Inbound Marketing Drenthe zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe
  opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
  13.4 Inbound Marketing Drenthe is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde
  eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Inbound Marketing Drenthe zich het recht
  op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.
  14. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14 + 15 =

Open chat
1
Hoi, je kan me via deze knop ook via Whatsapp bereiken
Powered by