ALGEMENE VOORWAARDEN INBOUND MARKETING DRENTHE WEBSITEBOUW

 1. Definities

1.1 Inbound Marketing Drenthe: Inbound Marketing Drenthe: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Inbound Marketing Drenthe een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet.

Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale

documenten, afbeeldingen, scripts en databases.


 1. Toepasbaarheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Inbound Marketing Drenthe verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is

afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of

overeenkomst van of met Inbound Marketing Drenthe.


 1. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Inbound Marketing Drenthe zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Inbound Marketing Drenthe is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 30 dagen wordt bevestigd.


 1. Aanvang van de overeenkomst:

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– de opdrachtnemer aangeeft dat met de bouw van de site begonnen kan worden.

– Indien een aanbetaling is afgesproken, het afgesproken bedrag is ontvangen.

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is

bij opdrachtnemer.


 1. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Inbound Marketing Drenthe zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Inbound Marketing Drenthe het recht

bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit uiteraard altijd in overleg met opdrachtgever.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Inbound Marketing Drenthe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.

5.3 Inbound Marketing Drenthe is niet aansprakelijk voor schade of vervolgschade, van welke aard ook, doordat Inbound Marketing Drenthe is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Inbound Marketing Drenthe kenbaar behoorde te zijn.

 

 

 1. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na

schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Inbound Marketing Drenthe op een tijdelijke of direct op de definitieve internetlocatie geplaatst. De website zal worden gebouwd in een responsive template gebruik makend van het WordPress CMS systeem.

6.3 Intentie is om samen met de opdrachtgever een mooi product neer te zetten, waarbij ik binnen redelijk en billijkheid naar oplossingen zoek om tot een aanvaardbaar resultaat te komen.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden

medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Inbound Marketing Drenthe, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan

beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Inbound Marketing Drenthe is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Inbound Marketing Drenthe van de betreffende functionaliteit of plugin.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de

ontwikkeling van de website.

6.5 Na oplevering van de site zal Inbound Marketing Drenthe nog 6 maanden op regelmatige basis updates doen aan plugins en templates. Dit is bij levering ingesloten

6.6 Er wordt geautomatiseerd, middels Updraft 2 wekelijks een back up gemaakt naar een Dropbox locatie van Inbound Marketing Drenthe.


 1. Copyright

7.1 De intellectuele eigendomsrechten op de voor opdrachtgever te ontwikkelen website zullen uitsluitend berusten bij opdrachtgever, met uitzondering van afbeeldingen, scripts en databases waarop voorafgaand aan de ontwikkeling, intellectuele eigendomsrechten van derden rusten. In de overeengekomen prijs voor het ontwikkelen van de website is een billijke vergoeding vervat voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten en voor eventuele toekomstige exploitatie van de website door opdrachtgever. Opdrachtnemer verkrijgt van opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde, royalty-vrije licentie voor het gebruik van de website voor promotionele doeleinden van opdrachtnemer.

7.2 Inbound Marketing Drenthe behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


 1. Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover Inbound Marketing Drenthe bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Inbound Marketing Drenthe op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Inbound Marketing Drenthe of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Inbound Marketing

Drenthe.

8.2 Inbound Marketing Drenthe is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever

aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat

door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van

copyright van derden.

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Inbound Marketing Drenthe slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Inbound Marketing Drenthe voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 1. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk

omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Inbound Marketing Drenthe. Indien de reclame gegrond is zal Inbound Marketing Drenthe deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Inbound Marketing Drenthe binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.

Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt

nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. 9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.


 1. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren

in extra werk, waarvoor Inbound Marketing Drenthe naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.


 1. Betaling

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat

moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Inbound Marketing Drenthe en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Inbound Marketing Drenthe volgens afspraak te honoreren.

11.2 Indien Inbound Marketing Drenthe ook de hosting en eventueel domeinnaam regelt, zullen deze kosten bij aanvang van de opdracht worden gefactureerd. Indien de opdrachtgever kiest voor het zelfstandig organiseren van hosting, dan kan Inbound Marketing Drenthe een aanbetaling vragen van 40% van de uitvoeringskosten. De rest van het factuurbedrag zal bij oplevering worden gefactureerd.

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Inbound Marketing Drenthe de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever, en Inbound Marketing Drenthe kan de website

vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Inbound Marketing Drenthe niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de

specificaties en naar behoren functioneert, zal Inbound Marketing Drenthe een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De

opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde

bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door

Inbound Marketing Drenthe overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Inbound Marketing Drenthe een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het

openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

 

 

Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Inbound Marketing Drenthe bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming

van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij

gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene

voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene

voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.


 1. Overig

13.1 Inbound Marketing Drenthe zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Inbound Marketing Drenthe.

13.2 Wanneer Inbound Marketing Drenthe bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Inbound Marketing Drenthe is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke

bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip

van oplevering veranderen. Inbound Marketing Drenthe zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Inbound Marketing Drenthe is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Inbound Marketing Drenthe zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

 1. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.